Klinik Mehlsen

Underoverskrift

Klinikkens arbejdsgrundlag

Udgangspunktet for klinikken er, at der findes grupper af patienter med sygdomstilstande, som er vanskelige at passe ind i det offentlige sundhedssystem. Det er komplekse tilstande med symptomer fra flere organsystemer, hvor der aktuelt ikke findes en sikker medicinsk forklaring på symptomerne.
Traditionelt bliver disse tilstande betegnet som funktionelle og symptomerne tilskrevet forstærket eller forvrænget opfattelse af kroppens almindelige signaler. I takt med den øgede viden om biokemiske, immunologiske og neurofysiologiske forandringer associeret med de komplekse tilstande er denne opfattelse under væsentlig forandring.
Klinikkens undersøgelser og behandling baserer sig på det øgede kendskab til sygdomstilstandenes organiske grundlag og klinikkens ansatte deltager selv aktivt i forskningen for derved at sikre, at den nyeste viden kan implementeres hurtigt og på et kvalificeret grundlag.
Klinkken anvender internationalt anerkendte spørgeskemaer med henblik på at kvantificere den enkeltes subjektive symptomer og klinikken vil løbende udvikle og teste nye diagnostiske muligheder, således at det bliver muligt at understøtte disse symptomer med objektive, kvantitative test.
Aktuelt foretager klinikken målinger af det ubevidste/autonome nervesystems kontrol af hjerte og kredsløb, måling af døgnblodtryk og langtidsregistrering af hjerterytmen. Vi kan - i samarbejde med eksternt laboratorium - måle antistoffer rettet mod den autonome og det sensoriske nervesystem. Der arbejdes aktuelt på at indføre metoder til måling af kognitive og motoriske udtrætningfænomener.

Klinikken anvender godkendt elektronisk journalsystem og følger reglerne i henhold til Persondataforordningen. Speciallæge Jesper Mehlsen er klinikkens databeskyttelsesansvarlige.

Nyt fra klinikken

14.10.2019: E-mailkonsultation: Efterhånden har email-svar på behandlingsspørgsmål antaget et omfang, der får det til at fylde en væsentlig del af min arbejdsdag. Da arbejdstid desværre er lig med penge, bliver jeg nødt til at opkræve 375,- kr for en email-konsultation. Hvis man forventer at have brug for et større antal email-konsultationer, er det muligt med et "klippekort" med 10 konsultationer for 3.000,- kr. Brug kontaktformularen til eventuel tilmelding til "klippekort"-modellen.
10.10.2019: Diverse: Som nogle vil have bidt mærke i, er der kommet en lidt længere ekspeditionstid i klinikken. Det skyldes først og fremmest, at der er kommet ekstra mange nye patienter efter sommeren. Vi bestræber os på at håndtere alle henvendelser så hurtigt og så professionelt som muligt, men der kan være "smuttere", som vi håber, I vil bære over med. Den nye læge - Ole Næsh Hendriksen - er efterhånden rigtig godt inde i udredning og behandling af ME og kan derved aflaste mig (Jesper). Alle beslutninger og spørgsmål bliver afklaret i samarbejde, så alle får den bedst mulige behandling. Vi har også kunnet byde velkommen til Eline Suzu Madsen (nærmere beskrivelse og billede følger snarest), som er laborant og som - på deltid - kommer til at varetage "blækspruttefunktionen".
28.08.2019: Positivt tilsagn om ME fra den nye sundhedsminister: Liselott Blixt forsætter kampen for ME-patienterne og har stillet et skriftligt spørgsmål til den nye sundhedsminister Magnus Heunicke for at sikre sig, at der bliver fulgt op på Folketingets beslutning fra marts måned i år. Sundhedsministeren svarer: "Ja, jeg vil sørge for at følge op på vedtagelsen. Sundhedsstyrelsen arbejder lige nu på en plan for opfølgning. Dette vil Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg høre mere om snarest muligt". Det bliver spændende at følge.
28.08.2019: Fejlfyldt anmeldelse af Jesper Mehlsen til Styrelsen for Patientsikkerhed: Nogle har udtrykt bekymring over rygter om anmeldelse af Jesper Mehlsen til styrelsen. Efter godt samarbejde mellem klinikken og jurist Louise Schelde har Københavns Kommune beklaget, at en sagsbehandler har foretaget en uretmæssige anmeldelse, som i øvrigt er behæftet med betydelig fejl og misforståelser. Københavns Kommune har endvidere udtrykt at kommunale sagsbehandlere kun skal tage stilling til de juridiske aspekter i sagsbehandlingen og overlade det lægefaglige til speciallægerne, hvilket jo giver god mening.
26.07.2019: Ny, ekstra læge i klinikken: Den 01.10 begynder speciallæge Ole Næsh Hendriksen i klinikken. Ole er specialist i smertebehandling og har samme indstilling til komplekse sygdomme, som klinikkens øvrige personale. Se flere oplysning her. Ole er fortsat ansat som smertelæge i Sverige og har været i klinikken flere gange, hvor nogle allerede har mødt ham og hvor han har haft lejlighed til at stifte bekendskab med klinikkens arbejdsområder og arbejdsmetoder. Ole vil - i første omgang - være i klinikken mandage og tirsdage og der vil kunne bestilles tid hos ham allerede nu via klinikkens mail. På længere sigt er det planen, at Ole skal arbejde i klinikken på fuld tid.
26.07.2019: Personaleændringer: Sygeplejerske Sissel Laugaard Kjær er i lykkelige omstændigheder og påbegynder sin barsel 15.08. Ind til videre er telefonen lukket for opringninger, men man kan altid skrive en mail med henblik på korte beskeder. Der kan forekomme mindre forsinkelser på mailbesvarelserne, men jeg bestræber mig på at nå det så hurtigt som muligt. Ved behov for samtale - bestil en telefonkonsultation.  Fysioterapeut Annemette Daa Svarer har desværre haft en længere sygeperiode, men er i god bedring og vender tilbage den 01.09.
11.06.2019: Endelig en nyhed: Det er længe siden, jeg lagde en nyhed på hjemmesiden, men det betyder ikke, at der ikke sker noget. I går kom der en statusartikel om ME i Ugeskrift for læger - det tog sin tid, men det lykkedes, hvilket falder godt i tråd med Folketingsbeslutningen. Artiklen findes på ME-foreningens hjemmeside. Håbet er at udbrede forståelsen for ME - specielt til alment praktiserende læger. Hvis jeres læge er usikker på ME, så tag et udprint med til vedkommende.
04.04.19: Ikke alle nyheder er fantastiske: Desværre har det været nødvendigt at øge priserne pr. 01.06, som det vil fremgå af prislisten. Specielt ved lægkonsultationerne bruges der væsentligt mere tid end først antaget og da det er vigtigt, at der er tilstrækkelig tid til rådighed - og fordi tid desværre også er penge - så er de lægerelaterede konsultationer steget i pris.
14.03.19: Fantastisk nyhed: Folketinget har enstemmigt vedtaget, at ME/kronisk træthedssyndrom skal anses for at være en somatisk og ikke en funktionel sygdom, at brug af diagnosekoden G93.3 (i det danske system DG933A) skal anerkendes og anbefales, at indsatsen for ME-patienter skal styrkes gennem oprettelse af specialiseret behandling i en tværfaglig sammenhæng og at disse tiltag skal forankres i somatikken.
Den nøjagtig tekst har følgende ordlyd:"Folketinget noterer sig: - At indsatsen for patienter med ME-træthedssyndrom/CFS (G93.3) er mangelfuld. Patienter oplever stigmatisering og får ikke relevant tilbud om udredning og behandling. - At den eksisterende behandling til ME-patienter langtfra er tilstrækkelig, og at der tages initiativ til oprettelse af specialiseret behandling af ME. Det bør ske i et tværfagligt setup med alle relevante specialer og bør organisatorisk forankres i somatikken. - At Sundhedsstyrelsen opdaterer alle relevante specialevejledninger på tværs af hele ME-sygdomsforløbet for at sikre, at ME/CFS (G93.3) er beskrevet i alle relevante vejledninger. - At Sundhedsstyrelsen anerkender og anbefaler brugen af WHO’s diagnoseklassifikationssystem ICD10 og ICD11, hvori diagnosen ME (G93.3, ICD10 og 8E49 i ICD11) indgår. - At Sundhedsstyrelsen og Sundhedsdatastyrelsen med den nye kodepraksis adskiller ME/CFS fra samle-betegnelsen »funktionelle lidelser«. - At der indhentes viden fra andre lande og igangsatte behandlinger af ME/CFS."
14.03.19: I weekenden den 22-24.02.19 blev der afholdt det første europæiske møde for læger, som klinisk beskæftiger sig med ME (European ME Clinicians Council, EMECC). Formålet er at gennemgå den aktuelle viden og erfaring inden for området, at fremme standardisering af udredning og definition af sygdommen samt tage initiativ til klinisk baseret forskning som supplement til den grundforskningsaktivitet, der allerede foregår. Initiativet var støttet af 15 europæiske lande og havde ved det første møde repræsentanter fra Danmark, Finland, Island, Norge, Spanien og Sverige.
12.02.19: Det seneste nummer af Ugeskrift for Læger (04.02.2019) bragte en statusartikel om postural ortostatisk takykardisyndrom (POTS) forfattet af Louise Brinth, Kirsten Pors og Jesper Mehlsen. Målet med artiklen er at øge kendskabet til og opmærksomheden på denne tilstand og hovedbudskaberne er: 1) at POTS er en af de hyppigste årsager til ortostatisk intolerance - dvs. svimmelhed, nærbesvimelser, hjertebanken, "hjernetåge" i opret stilling - hos unge; 2) at nye studier tyder på, at de funktionsforstyrrelser, der ses i regulering af puls og blodtryk, skyldes antistoffer rettet mod det autonome (ubevidste) nervesystem; 3) at det er muligt at bedre funktionsniveau og livskvalitet hos POTS-patienter ved en målrettet, tværfaglig indsats.
30.01.19: I denne måned udkom en - forhåbentlig - debatskabende bog på GADs forlag: "Folkesundhed - bag om intentioner og strategier" redigeret af Stinne Glasdam og Hanne Bess Boelbjerg. Overskriften på et af kapitlerne er "HPV-vaccinationer - flere interesser i spil" - forfattet af Jesper Mehlsen. I kapitlet diskuteres vaccinationsprogrammet i relation til indflydelsen fra Kræftens Bekæmpelse, mulig sammenblanding med industriel interesse og den uforholdsmæssige store økonomiske belastning set i forhold til de samlede udgifter til kræftsygdomme i Danmark. Endvidere gennemgås kort relationen mellem vaccinens formodede effekt og varighed samt de sandsynlige bivirkninger.
29.01.19: Klinikkens første nyhedsbrev er udkommet og sendt til dem, der har udtrykt ønske om det på vores kontaktside. Nyhedsbrevet gennemgår den fejlagtige opfattelse af, at effekten af gradueret træningsterapi og kognitiv adfærdsterapi skulle være videnskabelig veldokumenteret ved kronisk træthedssyndrom/ME. Desværre er denne opfattelse fremherskende i de kommunale centre og blandt en stor del af sundhedspersonalet. Nyhedsbrevet omtaler også, hvordan andre landes sundhedsmyndigheder (se eksemplet fra Sverige nedenfor) har et langt mere nuanceret forhold til denne patientgruppe og er derfor sendt til medlemmerne af Folketingets Sundhedsudvalg, til Danske Regioner og til de store dagblade. Der er indsendt en skrivelse med tilsvarende indhold med henblik på optagelse som kronik i Ugeskrift for Læger.
02.01.19: Den svenske Socialstyrelse har netop offentliggjort et gennemarbejdet oplæg til den svenske regering om håndtering af patienter med ME/CFS. Af dette oplæg fremgår blandt andet: "Utifrån nuvarande evidensläge är det av central betydelse att de insatser som görs för varje patient med diagnosen ME/CFS eller liknande symtombild individanpassas och utvärderas. Patientgruppen är i behov av vård för symtomlindring och ökad livskvalitet. För den enskilde patienten kan olika evidensbaserade åtgärder ges utifrån varje individs symtombild, t.ex. mot smärta eller sömnbesvär. Vårdgivaren behöver vara lyhörd och ta hänsyn till patientens hela sjukdomsbild och vårdbehov." eller på dansk: "Baseret på den aktuelle evidens er det af afgørende betydning, at indsatsen for den enkelte patient med diagnosen ME/CFS eller lignende symptombillede er individuelt tilpasset og evalueret. Patientgruppen har brug for undersøgelse og behandling med henblik på symptomlindring og øget livskvalitet. For den enkelte patient kan forskellige evidensbaserede tiltag gives ud fra personens symptombillede, f.eks. mod smerter eller søvnløshed. Sundheds-personalet skal være lydhøre og tage hensyn til patientens samlede sygdomsbillede og plejebehov".
Socialstyrelsens oplæg (hentes her) er baseret på en analyse fra Statens Beredning för Medicinsk och Social Utvärdering (SBU). Analysen kan hentes her.

Tidligere nyhedsopslag  - se venligst nyheder fra 2018